Obiectivele asociației U.M.P.M.V.

 • asigurarea unei legături permanente cu organele abilitate la nivel naţional și desfășurarea activităților necesare în vederea îmbunătăţirii legislaţiei şi acordarea de drepturi și facilități care să asigure membrilor săi și familiilor acestora o protecţie socială reală şi condiţii decente de viaţă
 • dezvoltarea şi menţinerea legăturilor de solidaritate şi camaraderie între membrii săi
 • sprijinirea morală şi materială, precum și consilierea psihologică ori/și juridică prin persoane atestate potrivit legii (psihologi, avocați) a membrilor săi aflaţi în situaţii deosebite şi a familiilor acestora
 • inițierea unor demersuri pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale și a condițiilor de viață a membrilor săi şi a familiilor acestora
 • informarea membrilor săi în ce privește problemele de politică internă şi externă, de reglementări interne și internaționale, în vederea unei mai bune înţelegeri de către aceştia a fenomenelor politice, sociale şi economice interne şi internaţionale, pentru a determina la fiecare o conduită fermă, corectă, de ataşament faţă de ţară şi apărare a democrației și a drepturilor omului
 • desfăşurarea de activităţi cultural-educative, în spiritul nobilelor idealuri de apărare a independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a ţării, a democrației, de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, îndreptate împotriva drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, a ordinii şi liniştii publice, aşa cum acestea sunt consfinţite în Constituţie şi celelalte legi ale ţării
 • participarea la activităţile prilejuite de aniversarea, omagierea sau comemorarea anumitor evenimente de importanţă istorică din viaţa patriei noastre, de cunoaştere a eroilor neamului
 • participarea la unele activităţi în cadrul unităţilor de învăţământ şi cursurilor de pregătire şi perfecţionare organizate de instituțiile componente ale Sistemul Național 3 de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, în vederea transmiterii către viitoarele cadre a experienţei dobândite în îndeplinirea îndatoririlor legale de serviciu
 • colaborarea cu mass-media ori cu alte persoane fizice ori juridice pentru sprijinirea publicării, de către membrii săi, a unor lucrări cu caracter istoric, memorialistic, educativ şi de altă natură
 • participarea la activităţile de educare a tinerei generaţii, în spiritul dragostei faţă de patrie, de trecutul glorios şi de luptă al poporului român, îndeplinirea exemplară a sarcinilor specifice sistemului militar şi o comportare civilizată şi demnă în societate
 • elaborarea și implementarea de proiecte (în nume propriu ori în parteneriat), în condițiile legii
 • promovarea și apărarea imaginii proprii
 • desfășurarea oricăror alte activități permise de lege pentru realizarea scopului și îndeplinirea obiectivelor sale

LUPTĂM PENTRU DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ