Inceputul anului 2022 a venit cu mai multe semne de întrebare și puține semnale dătătoare de speranță și optimism referitoare la traiul cotidian și viitorul apropiat al cetățenilor Planetei. Liderii politici ai lumii se întrunesc doar pentru poza de grup, dorind să transmită constituențelor statale și comunitare că ar vrea să facă lucruri mărețe, dar grija țării lor e atât de împovărătoare încât cu greu îi pot face față. Occidentul se complace în discuții defensive, fiind urmărit de “globalismul” imperial care-l ajunge din Istorie și nu-i dă energie pentru viitorul imaginat cețos. Europa Central-Sud-Estică, încă având urmele lacrimo- gene ale atitudinii de victimă…tot a Istoriei, face tot ce poate să rămână tot în postura de… victimă. Aceasta, deși a reușit să-și vadă împlinit un vis:aderarea la NATO și UE. În timp ce zona asiatică gândește și acționează sistematic-global pentru interesul local. Și peste tot este ridicată o pâclă de nebuloasă turbulență care dă senzația unui haos dorit de unii și nepoftit de alții, cu speculate intenții de conflictualizare a unora contra altora. Chiar după proclamarea încheierii Războiului Rece, statele, piețele, cetățenii au simțit nevoia reconfigurării sistemului interna- țional pe traiectoria unei deveniri mai bune și mai drepte. Era așteptată o ordine în gândirea și așezarea lumii!Adică ceva ce se întâmplă atunci când se petrec mari schimbări în sistemul internațional!

“Ordinea în gândire” titulesciană

În luna iunie a acestui an se vor împlini 85 de ani de la prelegerea lui Nicolae Titulescu, rostită la Universitatea din Bratislava, cu titlul Ordinea în gândire. Nu aveam intenția să propun o celebrare, ci mai degrabă să avertizez-reluând unele din ideile cunoscutului jurist și diplomat român- asupra efectelor dezastruoase care pot apărea atunci când se gândește strâmb sau se induc motive pentru a ocoli judecățile drepte. Mie mi se pare că și astăzi trăim astfel de vremuri în care nu doar domină haosul, ci acesta se tot adâncește prin atitudinile arătate de cei mai importanți actori ai sistemului internațional contemporan, atât cei statali cât și non- guvernamentali.

În 1937, când Nicolae Titulescu a rostit amintita prelegere, situația Europei și eveni- mentele internaționale indicau un sentiment de alertă necesară:Societatea Națiunilor și alte organizații internaționale și regionale erau într- o stare vizibilă de criză; unele Mari Puteri atacau teritorii ale statelor mai slabe, pe când Puterile occidentale nu convingeau prin apli- carea sancțiunilor economice și, mai mult, făceau concesii agresorilor; confruntările ideologice au ajuns la apogeul dezlănțuirii unor conflicte războinice; sistemul securității colec- tive era marginalizat pentru a face loc așa- ziselor interese de securitate ale Marilor Puteri etc. Evident că vocea rațiunii, exprimată de Titulescu, nu a fost ascultată, iar oamenii politici ai acelei vremi au continuat să meargă pe drumul agravării interacțiunilor lumii. După numai doi ani a început al doilea război mondial, la un interval de doar două decenii după încheierea primei conflagrații globale.

18

PIA}A FINANCIAR| · ianuarie-februarie 2022

Memoria suferinței nu a fost de durată lungă și mai ales nu a fost convingătoare în stăvilirea războaielor mondiale din sec. al XX-lea. La începutul acelui veac au existat destule confruntări militare și războaie locale în Europa și în alte regiuni ale globului. Cu toate acestea, politicienii și formatorii de opinie au preferat să promoveze iluziile unui progres neântrerupt nici chiar de războaie. Să ne amintim că, în vara anului 1914, sentimentul general era unul eroic, soldații mergeu cântând pe front, fiind convinși atât ei cât și familiile lor că în câteva luni războiul se va termina și pacea instaurată îi va mulțumi. Primul război mondial a durat patru ani și câteva luni, a fost un carnagiu uman nemainântâlnit și iluziile considerate realități, în 1914, au devenit realități dezastruoase până în 1918(pentru unele țări din Europa Central- Răsăriteană chiar până în 1920). Progresul la care se aștepta omul occidental de pe stradă a fost înlocuit de chemarea la reconstrucție, la alte sacrificii care să ducă la noi acumulări. Iar capitalul financiar a dirijat majoritatea conferințelor internaționale interbelice. În 1920, Senatul SUA a refuzat ratificarea sistemului de tratate postbelice pe care l-au ghidat doctrinar și, în bună parte, i-au imprimat sensul interesului general. Exemplu folosit, în anul următor, și de principalii lideri ai statelor vestice pentru a sacrifica interesul european și pe cel general în favoarea doar a preeminenței interesului și suveranității naționale și statale. Evoluția economică autarhică a statelor a fost o consecință a acestui mod de a vedea lumea, iar efectul a fost o competiție cu iz de confruntare care, până la urmă a ajuns iarăși la război mondial. Tot în primii ani postbelici, în Italia, Mussolini s-a erijat în campionul luptei contra concepțiilor liberale și sistemului parlamentar, propunând „principiile de ordine, de disciplină și de ierarhie” pe care, de la începutul anilor ’30, Adolf Hitler le-a practicat ca „Fuhrer” al Germaniei. Unor astfel de gesturi și atitudini ale politicienilor din perioada interbelică s-a adresat Nicolae Titulescu, în iunie 1937, cu îndemnul de a face “ordine în gândire”.

Valori, mijloace și metode

se confruntau două sisteme socio-politice promotoare ale unor valori specifice- comunismul și național-socialismul. Autorul eseului menționat atrăgea atenția că cele două concepții promovau ostentativ principiul realismului, care accentua rolul puterii materiale/fizice, al utilitarismului și conflictelor de interese, necrezând în capacitatea societății de a se organiza pornind de la valori, ci doar de la interese. D. D. Roșca nu neagă importanța intereselor, ci demersul de conflictualizare a acestora, deoarece societățile așezate pe valori general acceptate urmăresc armonizarea intereselor lor specifice într-un interes comun, prin metoda cooperării și negocierii. Desigur, propaganda oficială din România acelei epoci susținea încadrarea în „cruciada anti-bolșevică” pe care o pornise Germania nazistă, cu precizarea că se dădea demersului decis de liderii din București și un iz național-etnicist. Aceasta pentru că generalul Antonescu nu era foarte convins că românii ar fi impresionați de sistemele ideologice ale timpului. După 1942, când au apărut semne că Hitler ar putea fi învinsul celui de-al doilea război mondial, iar URSS s-ar regăsi în tabăra învingătoare, românii au fost iarăși în situația de a se întâlni cu alternativele valorilor susținute de Aliați ori de Soviete. Și de data aceasta, D. D. Roșca și mulți intelectuali români au considerat că era mai bine ca societatea românească să se conducă după valorile veșnice, iar nu după sistemele de valori la modă, chiar dacă înclinația era către valorile occidentale. Drept urmare, eseul lui D. D. Roșca- Valori veșnice a circulat intens la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, fiind un imbold pentru o construcție rațională a societății românești postbelice. Ceea ce nu a fost posibil datorită acțiunii forțate de bolșevizare și satelizare a României, într-un context european și internațional care nu favoriza operațio- nalizarea “valorilor veșnice”, ci ale unui sistem specific de valori ideologice și politice.

obținerea progresului întregii omeniri, nu doar al unor indivizi, unui grup, stat sau regiune a lumii. Este de subliniat faptul că Nicolae Titulescu și D. D. Roșca au insistat să atragă atenția asupra confuziilor voite ori întâmplătoare între valori și mijloacele, metodele de realizare a acestora. Ceea ce ei apreciau a fi un impediment în acțiunea socială pentru construcția unei veritabile societăți bazată pe valori clare și asumate de cetățeni.

Criza actuală a lumii- o criză a valorilor?

S-a spus de nenumărate ori că încheierea Războiului Rece a pus capăt competiției conflictuale între cele două sisteme de valori ideologice și politice care s-au confruntat după al doilea război mondial. Dar epoca deschisă de anul 1989 nu a dus și la stabilirea unor valori general acceptate de întreaga omenire. Vestul s- a autointitulat învingătorul Războiului Rece și, ca atare, a considerat normal să-și extindă sistemul specific de valori, în exprimarea lui neoliberală/neoconservatoare. Rusia s-a îndrep- tat temporar spre setul valorilor tradiționaliste, pentru a urma apoi interpretarea lor geopo- litică/euroasiatică și, de un deceniu încoace, având pretenția ca astfel de opțiuni să-i fie recunoscute la scară globală. Alte state din zona asiatică au evoluat tot spre impunerea valorilor lor specifice la nivel planetar. Și ar mai putea fi adăugați și alți actori ai sistemului internațional (ex. Uniunea Europeană) cu tendința asumării unor valori specifice. Aceasta într-o lume a interdependențelor globale ale piețelor, a interconectivităților complexe individuale și de grup, a comunicării interculturale rapide și tot mai ușurate de dezvoltările tehnologice și științifice. Ne aflăm iarăși în situația unei competiții intensificate a sistemelor specifice de valori, cu tendința de influențare nu doar a unor spații economice și culturale, grupuri sociale și profesionale, dar și a majorității indivizilor, indiferent pe ce coordonate geografice s-ar situa. Și este foarte evidentă creșterea confuziei valorilor ofertate societății internaționale contemporane, în contextul lipsei efortului real de a se ajunge la o armonizare pașnică a respectivelor valori specifice.

Nicolae Titulescu a fost convins că haosul care domina “epoca tulbure” în care trăia s-a datorat și întreținerii confuziei între valori și mijloacele, metodele prin care se putea ajunge la acestea. Preluând experiențele istorice ale omenirii, Titulescu se asocia altor gânditori și politicieni lucizi ai timpului său care considerau că societatea omenească s-a dezvoltat numai când a avut la bază un set de valori general acceptate. Pentru perioada interbelică, el aprecia că valorile de bază erau umanismul, libertatea, binele, pacea etc. Iar pentru a ajunge la acestea se recurgea la anumite mijloce și metode, dintre care diplomatul român amintea cîteva care se pretau la specificul relațiilor între state, precum dreptul internațional. Acesta era mijlocul de a se obține dreptatea, ca valoare, și calea de a se impune domnia legii, reguli de conduită prin care să se acceadă la idealurile pe care le reprezentau valorile.

O pledoarie, în sens asemănător, a avut și profesorul D. D. Roșca, tot cu referire la acea epocă de haos a omenirii. În 1941, el a publicat, în nr. 9 al revistei “Luceafărul”, un eseu care a fost amplu dezbătut în epocă(spre ex. , în 1943, era considerat un fel de manifest al rezistenței intelectuale în România). Eseul era intitulat, în mod semnificativ, Valori veșnice. El răspundea unor dubii care au fost induse în societatea românească, dar erau reverberații ale evenimentelor europene ale vremii. Respectiv, în ce tabără ar fi trebuit să se situeze românii când

D. D. Roșca s-a referit numai la câteva dintre „valorile veșnice”, precum adevărul, dreptatea, binele etc. , care ar fi trebuit urmate de întreaga societate umană, nu doar de un grup etnic sau național, de un stat sau o grupare de state. Acestea ar proveni dintr-o experiență istorică îndelungată a interacțiunilor între oameni și formele lor de organizare. Erau considerate că sunt favorizatoare ale cooperării actorilor societali și dezvoltării tuturor cetățenilor, evitând excesele de orice fel și fiind îndreptate către

Această confuzie a valorilor a generat haosul din sistemul internațional actual, fiind repudiate pe rând multe din normele care reglementau comportamentul diferiților actori internaționali,de la state la corporații și piețe, de la instituții regionale și globale la grupări politice, epistemice și cultural-religioase etc. De unde rezultă o criză continuă a piețelor, a relațiilor interstatale, a organizațiilor interguvernamentale globale și regionale, a multiplelor organizații non-guvernamentale, sentimentul unei agitații existențiale care se extinde până la nivel de individ, fiind generată o stare de nesiguranță pe care o resimt toate entitățile menționate. Iar în marea majoritate a acestor situații se simte efectul crizei valorilor lumii lumilor.

internațională prin prisma interesele lor specifice, deși sunt și alți actori statali și chiar non-statali de soarta cărora depinde securitatea internațională. Atât de intensă e preocuparea pentru interese specifice, în detrimentul „valo- rilor veșnice”, încât vocabularul politic actual exprimă termenul „suveranitate” în foarte multe feluri, toate înfățișând particularisme de gândire și acțiune-suveranitate națională, suveranitate statală, suveranitate europeană, suveranitate digitală, suveranitate științifico-tehnologică etc. Nu ne întrebăm ce ar putea să mai înțeleagă legiuitorul statal, dar suntem obligați să chestionăm felul cum ar putea arăta probabile norme internaționale care ar trebui să încadreze o mulțime atât de diversă de „suveranisme”. Existând și suspiciunea că o astfel de confuzie terminologică nu ar avea în vedere “suveranitate poporului”, ci mai degrabă sprijinul guverna- mental și/sau al unor organizații regionale dat “campionilor” corporatiști locali și/sau regionali.

secole, au fost lansate valori ce se voiau a fi veșnice, precum libertate, egalitate fraternitete, președintele Emmanuel Macron a prezentat recent Parlamentului European un set de obiective europene, între care și acela de a construi “o ordine a securității colective pe continentul nostru”, deci un bun comun care ar favoriza și dezvoltarea societății europene. Având în vedere situația europeană și internațională actuală tensionată, președintele Franței a afirmat, în același context, că acțiunea europeană ar trebui să se axeze pe anumite valori, între care enumera:”evitarea utilizării forței, a amenințărilor și presiunilor, opțiunea liberă a statelor de a participa la organizații, alianțe și aranjamente de securitate, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială a statelor, respingerea sferelor de influență”. Eu credeam că domnul Macron va susține încadrarea securității colective europene între mijloacele foarte importante cu care să se poată ajunge la realizarea valorilor fundamentale europene, dar domnia sa ne-a înșirat niște „valori” care, în drept și în fapt, sunt instrumente, metode necesare obținerii obiectivului “securității colective pe continental nostru”. Ceea ce înseamnă că ne aflăm tot în fața unui demers confuz de precizare a valorilor, de substituire a scopurilor cu obiectivele și, ceea ce ni se pare de neânțeles, de înlocuire a valorilor cu mijloacele, metodele prin care trebuie să se ajungă la valori. Și atunci, cum să creezi o “suveranitate europeană” reală și credibilă, în ce fel să convingi cetățenii a se mobiliza pentru crearea valorilor la care speră și pe care le așteaptă de la procesele guvernării statelor membre și guvernanței europene?

Elita culturală și politică a avut dintotdeauna rolul codificării valorilor care ghidau evoluția societății. În plus, politicienii aveau respon- sabilitatea procurării și dezvoltării mijloacelor și metodelor prin care societatea era organizată pe baza setului de valori agreat. Guvernarea era procesul prin care politicul și instituțiile statului mobilizau societatea pentru realizarea bunurilor comune, acestea favorizând și crearea bunurilor private. Dar pentru crearea bunurilor comune era necesar ca societatea să aibă un set de valori general acceptate. Pe baza setului de valori agreate de societate, politicienii și guvernanții aveau datoria de a procura instrumente, mijloace și metode pentru realizarea valorilor/bunurilor societății. Numai așa, de ex. , putea fi emisă o legislație a cărei aplicare să asigure dreptatea și binele tuturor. Doar că politicienii încercau, atunci când nu exista un control al societății civile, să pună în locul valorilor instrumentele și mijloacele, tocmai pentru a-și ascunde neputința guvernării pentru interesul general sau pentru substituirea interesului general cu interesul particular. De unde o și mai accentuată confuzie a valorilor și o mai sporită șansă de amplificare a crizei valorilor, cu consecințe nedorite în plan societal.

Art. 2 (Titlul I) al Tratatului privind Uniunea Europeană se referă la valorile fundamentale ale acestei organizații:”Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într- o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminrae, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați”. Constatăm și aici un amestec între ceea ce ar putea fi cu adevărat valori de bază europene și mijloace, metode de realizare a acestora, ceea ce ne înfățișează un cadru interpretativ confuz, lăsat mai degrabă la îndemâna sofismelor politicienilor și eurobiro- craților decât să convingă că ar putea duce, de. ex. , către valoarea dreptății pentru toți cetățenii europeni. Nu mai glosăm pe seama acestui articol al TUE, deoarece chiar în aceste zile se desfășoară Conferința privind viitorul Uniunii Europene și poate se vor clarifica aspectele referitoare la valorile fundamentale europene, ceea ce eu consider că este esențial pentru soliditatea și credibilitatea Uniunii, atât față de cetățenii săi cât și în raport cu mediul internațional.

Așa cum în urmă cu mai bine de opt decenii, Nicolae Titulescu și D. D. Roșca au pledat pentru “ordine în gândire” și “valori veșnice”, într-un context european și internațional haotic, tot așa cred că se impune și acum, la peste treizeci de ani de la terminarea Războiului Rece, ca liderii politici, statele, organizațiile regionale și globale, corporațiile, alte asocieri non-guvernamentale etc. să-și facă ordine în gândire pentru a da o șansă societății contemporane să evolueze plenar. Firește, o astfel de ordine în gândire nu poate fi obținută dacă nu se convine asupra setului de valori societale în care națiunile, statele, piețele, grupările de toate felurile să creadă și pe care să le așeze la fundamentul societății internaționale viitoare. Așadar, așteptăm astăzi adevărații lideri care să pună bazele lumii de mâine!

Nevoia de ordine în gândire

Trăim astăzi momente dramatice. Liderii politici, statali și ai unor organizații interna- ționale și regionale ne demonstrează zilnic incapacitatea lor de a armoniza valori distincte și interese specifice, făcând din lumea noastră o scenă în care mai multe lumi încearcă fiecare să- și prezinte partitura ca pe un set de valori pe care ar trebui să-l urmăm cu toții. Iar dacă nu ne plac anumite „jocuri”, ni se arată spectrul unor confruntări și chiar conflicte belicoase. Preluând din recuzita Războiului Rece, două Mari Puteri discutau, în zilele recente, despre securitatea

Desigur, o îndreptare a acestor lucruri depinde de implicarea cetățenilor europeni din toate statele membre ale Uniunii, dar în foarte mare măsură de voința, inteligența, curajul și abilitatea liderilor politici și intelectuali actuali. Din țara care, în urmă cu mai bine de două

veșnice, precum libertate, egalitate fraternitete, președintele Emmanuel Macron a prezentat recent Parlamentului European un set de obiective europene, între care și acela de a construi “o ordine a securității colective pe continentul nostru”, deci un bun comun care ar favoriza și dezvoltarea societății europene. Având în vedere situația europeană și internațională actuală tensionată, președintele Franței a afirmat, în același context, că acțiunea europeană ar trebui să se axeze pe anumite valori, între care enumera:”evitarea utilizării forței, a amenințărilor și presiunilor, opțiunea liberă a statelor de a participa la organizații, alianțe și aranjamente de securitate, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială a statelor, respingerea sferelor de influență”. Eu credeam că domnul Macron va susține încadrarea securității colective europene între mijloacele foarte importante cu care să se poată ajunge la realizarea valorilor fundamentale europene, dar domnia sa ne-a înșirat niște „valori” care, în drept și în fapt, sunt instrumente, metode necesare obținerii obiectivului “securității colective pe continental nostru”. Ceea ce înseamnă că ne aflăm tot în fața unui demers confuz de precizare a valorilor, de substituire a scopurilor cu obiectivele și, ceea ce ni se pare de neânțeles, de înlocuire a valorilor cu mijloacele, metodele prin care trebuie să se ajungă la valori. Și atunci, cum să creezi o “suveranitate europeană” reală și credibilă, în ce fel să convingi cetățenii a se mobiliza pentru crearea valorilor la care speră și pe care le așteaptă de la procesele guvernării statelor membre și guvernanței europene?

Elita culturală și politică a avut dintotdeauna rolul codificării valorilor care ghidau evoluția societății. În plus, politicienii aveau respon- sabilitatea procurării și dezvoltării mijloacelor și metodelor prin care societatea era organizată pe baza setului de valori agreat. Guvernarea era procesul prin care politicul și instituțiile statului mobilizau societatea pentru realizarea bunurilor comune, acestea favorizând și crearea bunurilor private. Dar pentru crearea bunurilor comune era necesar ca societatea să aibă un set de valori general acceptate. Pe baza setului de valori agreate de societate, politicienii și guvernanții aveau datoria de a procura instrumente, mijloace și metode pentru realizarea valorilor/bunurilor societății. Numai așa, de ex. , putea fi emisă o legislație a cărei aplicare să asigure dreptatea și binele tuturor. Doar că politicienii încercau, atunci când nu exista un control al societății civile, să pună în locul valorilor instrumentele și mijloacele, tocmai pentru a-și ascunde neputința guvernării pentru interesul general sau pentru substituirea interesului general cu interesul particular. De unde o și mai accentuată confuzie a valorilor și o mai sporită șansă de amplificare a crizei valorilor, cu consecințe nedorite în plan societal.

Art. 2 (Titlul I) al Tratatului privind Uniunea Europeană se referă la valorile fundamentale ale acestei organizații:”Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într- o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminrae, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați”. Constatăm și aici un amestec între ceea ce ar putea fi cu adevărat valori de bază europene și mijloace, metode de realizare a acestora, ceea ce ne înfățișează un cadru interpretativ confuz, lăsat mai degrabă la îndemâna sofismelor politicienilor și eurobiro- craților decât să convingă că ar putea duce, de. ex. , către valoarea dreptății pentru toți cetățenii europeni. Nu mai glosăm pe seama acestui articol al TUE, deoarece chiar în aceste zile se desfășoară Conferința privind viitorul Uniunii Europene și poate se vor clarifica aspectele referitoare la valorile fundamentale europene, ceea ce eu consider că este esențial pentru soliditatea și credibilitatea Uniunii, atât față de cetățenii săi cât și în raport cu mediul internațional.

Așa cum în urmă cu mai bine de opt decenii, Nicolae Titulescu și D. D. Roșca au pledat pentru “ordine în gândire” și “valori veșnice”, într-un context european și internațional haotic, tot așa cred că se impune și acum, la peste treizeci de ani de la terminarea Războiului Rece, ca liderii politici, statele, organizațiile regionale și globale, corporațiile, alte asocieri non-guvernamentale etc. să-și facă ordine în gândire pentru a da o șansă societății contemporane să evolueze plenar. Firește, o astfel de ordine în gândire nu poate fi obținută dacă nu se convine asupra setului de valori societale în care națiunile, statele, piețele, grupările de toate felurile să creadă și pe care să le așeze la fundamentul societății internaționale viitoare. Așadar, așteptăm astăzi adevărații lideri care să puna bazele lumii de maine!

Sursa: Piata Financiara